Ochrona prywatności w portalu Inżynieria Biomedyczna

Ochrona prywatności | Regulamin

Prywatność


Ochrona prywatności w Internecie jest dla serwisu Inżynieria Biomedyczna bardzo ważna sprawa, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych podczas korzystania ze stron serwisu. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych serwisu Inżynieria Biomedyczna są udostępniane wszystkim zainteresowanym i możesz się z nimi obecnie zapoznać.

Serwis Inżynieria Biomedyczna ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku, w związku z czym jego dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Jakie informacje zbieramy i po co?

Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych i dla bezpieczeństwa jego użytkowników. Adresy IP mogą tez być wykorzystywane do śledzenia próby dokonania nadużyć i włamań na strony nieudostępnione użytkownikom. Adresy IP moga też być wykorzystywane do śledzenia próby dokonania nadużyć i włamań na strony nieudostępnione użytkownikom. Inżynieria Biomedyczna wykorzystuje technologie cookies w celu dostosowania serwisu internetowego do Twoich indywidualnych potrzeb. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, ze będzie je pamiętał Twój komputer, ale udostępni je jedynie tylko przy ponownej wizycie w naszym serwisie co poprawia bezpieczeństwo. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia.

Co wymagana jest podczas rejestracji?

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, loginu nazwy użytkownika) i hasła. Później każdy z użytkowników wypełnia indywidualnie, według własnych upodobań profil. W Profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem adresu poczty elektronicznej i hasła dostępu. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie, w szczególności lista kontaktów, lista grup, do których należy dany Użytkownik oraz lista wypowiedzi danego Użytkownika na forach.

Dane osobowe

W szczególny sposób dbamy o Twoje dane osobowe, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny strzeżemy ich przed dostępem osób trzecich. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Inżynieria Biomedyczna. Portal przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Inżynieria Biomedyczna, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych. Inżynieria Biomedyczna przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Inżynieria Biomedyczna przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Inżynieria Biomedyczna, w tym w celu prowadzenia rekrutacji, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Inżynieria Biomedyczna w celach statystycznych i marketingowych.

Poziom  prywatności

Dane Użytkowników portalu Inżynieria Biomedyczna widoczne są jedynie dla zalogowanych Użytkowników. ?Zalogowani użytkownicy to wszyscy zarejestrowani Użytkownicy portalu Inżynieria Biomedyczna, także znajomi Twoich znajomych oraz Twoi znajomi.
Treści zamieszczane przez Użytkowników

Komentarze oraz wiadomości zamieszczane na forach lub grupach publicznych widoczne są dla wszystkich. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administrator, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Inżynieria Biomedyczna

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Inżynieria Biomedyczna został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa portal Inżynieria Biomedyczna może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Inżynieria Biomedyczna w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Inżynieria Biomedyczna może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Inżynieria Biomedyczna jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

Odpowiedzialność za umieszczanie treści

Inżynieria Biomedyczna nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Inżynieria Biomedyczna zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Inżynieria Biomedyczna odsyłacz, a także inne treści które umieszcza na stronach Inżynieria Biomedyczna. Portal Inżynieria Biomedyczna zastrzega sobie prawo do karania użytkowników, których zachowanie ubliża innym uczestnikom portalu. Inżynieria Biomedyczna zastrzega sobie również prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Inżynieria Biomedyczna, może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

 

Top


Copyright © 2022 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna